گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اقتصاد
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: دکتری اقتصاد (خرد 1)
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 47
:: دکتری اقتصاد اسلامی
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 79
:: دکتری مدیریت رسانه
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 141
:: دکتری مدیریت دولتی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 192
:: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش مالی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 305
:: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 277
:: دکتری مدیریت صنعتی
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 185
:: دکتری اقتصاد پولی
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 461

1