گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: ترجمه انفرادی 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 20
:: Discourse Analysis PhD
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 13
:: Advanced Translation 1
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 104
:: Research
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 26
:: Discourse Analysis
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 31
:: Language Teaching Skills
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 31

1