گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: فایلهای زبان تخصصی پیشرفته
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 22
:: نمرات مباحث ویژه پایانترم
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 67
:: نمرات پایانترم الکترونیک 1و الکترونیک قدرت
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 86
:: آشنایی با مهندسی برق
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 104
:: رزومه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 63
:: نمرات میانترم الکترونیک 1
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 84
:: نمرات میانترم مباحث ویژه و الکترونیک قدرت1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 50
:: تمریت الکترونیک سری چهارم
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 60
:: تمرین مباحث ویژه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 34
:: تمرین الکترونیک قدرت
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 27
:: جزوه اینورتر الکترونیک قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 23
:: فایل آشنایی با مهندسی برق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 95
:: تکلیف سری سوم الکترونیک1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 56
:: تمرین سری اول و دوم الکترونیک 1
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 66
:: سوالات فناوری ساخت 4 فصل آخر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 63
:: سوالات فناوری ساخت فصل4
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 53
:: تکالیف vlsi
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 61
:: تکالیف روش تحقیق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 42
:: تمرین سری سوم و چهارم الکترومغناطیس
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 53
:: فایلهای درس فناوری ساخت
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 86
:: حل سری دوم الکترومغناطیس
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 136
:: حل سری اول الکترومغناطیس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 160
:: تکلیف سری دوم الکترومغناطیس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 31
:: تکلیف سری اول الکترومغناطیس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 116
:: فایلهای روش تحقیق
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 70

1 2