گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بخش انگليسي English

Summary
تاریخ : 1392/09/10
بازدید : 88

PERSONAL INFORMATION
تاریخ : 1392/07/24
بازدید : 133

EDUCATIONAL BACKGROUND
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 130

ACADEMIC POSITIONS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 139

PROFESSIONAL INDUSTRY EXPERIENCE
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 93

MEMBERSHIPS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 83

PARTICIPATED RELATED RESEARCH WORKSHOPS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 74

PUBLICATIONS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 330

CONFERENCES
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 165

FOUNDING AND PLANNINGS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 83

HONORS, PRIZES, AWARDS AND CERTIFICATES
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 130

THESIS PROJECTS
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 106


1