گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بخــش فــــارسـي Farsi

اطـلاعـات فردی
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 612

سوابق تحصيلي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 525

سوابق علمي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 428

سوابق تجربي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 412

عضويت در انجمنها و سازمانها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 223

گواهي شرکت در کارگاهاي آموزشي و پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 228

مقالات
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 502

همایش ها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 489

بنيانگذاري طرح ها و کارگاه هاي آموزشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 238

تقدیرنامه ها
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 436

علایق پژوهشی
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 114

کتب در شرف تألیف
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 167

سرپرستي راهنماي پايان نامه هاي پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 370

سرپرستي مشاور پايان نامه هاي پژوهشي
تاریخ : 1392/03/05
بازدید : 339


1