گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

نشريات فارسي

نشریه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش ( دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب)
تاریخ : 1392/03/23
بازدید : 206

اسپورتفا (مجله اینترنتی علوم ورزشی)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 75

تازه های علوم کاربردی ورزش
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 74

فصلنامه علم و اخلاق در ورزش
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 74

پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 330

فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 88

نشريه پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 314

پژوهش در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 61

پژوهش در علوم ورزشی (طب ورزش)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 62

پژوهش در علوم ورزشی (مدیریت ورزش)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 73

پژوهش در علوم ورزشي (رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 57

نشريه ورزش و علوم زيست حرکتی (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 69

پژوهش نامه تربیت بدنی (دانشگاه مازندران)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 65

مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 54

بانك اطلاعات نشريات كشور
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 55

دانش و پژوهش در روانشناسي (دانشگاه خوراسگان)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 57

فصلنامه روانشناسي معاصر
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 54

پژوهشنامه علوم ورزشي (دانشگاه مازندران)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 72

پژوهشنامه علوم ورزشي (دانشگاه مازندران)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 73

فصلنامه علوم حركت انسان (دانشگاه شهيد بهشتي)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 55

فصلنامه المپيك
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 60

نشريه حركت (دانشگاه تهران)
تاریخ : 1392/03/20
بازدید : 66


1