گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اقتصاد
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: بازاريابي خدمات بانکي: با تاکيد بر آميخته بازاريابي خدمات

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : ارم شيراز
تعداد صفحات : 201
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

1