دکتر مهرداد برکتین
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - دندانپزشكي ترميمي

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : برکتین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

 

متخصص دندان پزشكي ترميمي و  مواد دنداني

   استاديار و مديرگروه بخش ترميمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

پست الکترونیکی : m.barekatain@khuisf.ac.ir

  

          -   ورود به دانشکده دندانپزشکی  : مهرماه 1371

-     فارغ التحصیل دکترای حرفه ای دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی اصفهان : شهريور1377

-    عنوان پایان نامه دکترای حرفه ای :

Attrition بررسی میزان شیوع سني – جنسي"

در مراجعين به بخش تشخيص  دانشکده دندانپزشکی اصفهان"

-    ورود به دوره تخصصي دندان پزشكي ترميمي دانشکده دندانپزشکی اصفهان : مهرماه 1380

-  سرپرست كميته علمي دانشجويان و مسئول ششمين همايش دانشجويان دندان پزشكي ايران: سال 1382

-   ترجمه كتاب مواد دندان پزشكي ترميمي (مرجع آزمون بورد سراسري): سال 1382

-   فارغ التحصیل دکترای تخصصی دندان پزشكي ترميمي دانشکده دندانپزشکی اصفهان: شهريور ۱۳۸3 

-     عنوان پایان نامه تخصصی :

          "مقايسه ميزان ريزنشت عوامل اتصال دهنده عاجي نسل پنجم وششم در شرايط كلينيكي"                                     

   -      رتبه دوم در پنجمين جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهيد دكتر هدايت– تهران : 1383

-      استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از مهر ماه ۱۳۸3

-      معاون دانشجوئي دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ازاسفند ماه ۱۳۸۳

-  سرپرست دهمين همايش دانشجويان دندان پزشكي ايران: سال 1387

- سرپرست دوره هاي آموزش كوتاه مدت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان از ارديبهشت ماه 1386

- عضو كميته فرهنگي دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

- نماينده انجمن دندان پزشكي ترميمي ايران  در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ازمرداد ماه 1386

 - سرپرست همايش هاي سالانه مينا در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

-      راهنمای 14 پایان نامه دکترای حرفه ای دندانپزشکی

-      مشاوره 15 پایان نامه دکترای حرفه ای دندانپزشکی

-     چاپ 8  مقاله تحقیقی در مجلات علمی – پژوهشی

-     ارائه 5 سخنراني در همایش های داخلی

-  ارائه 14 پوستر در همایش های داخلی

- ترجمه و ويرايش كتاب علم و هنر در دندان پزشكي ترميمي 1387

- تاليف كتاب مجموعه سوالات تفكيكي دندان پزشكي ترميمي 1384 و1390

- سخنراني و اجراي برنامه هاي متعدد باز آموزي دندان پزشكان در دانشکده دندانپزشکی اصفهان و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و سازمان نظام پزشكي اصفهان