مجتبی شاه طوسی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - پروتزهاي دندانی
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : شاه طوسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :