گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : الهام نام خانوادگی : مبلیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : moblian88@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره خانواده
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :