گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکترای حرفه ای - دندانپزشكی عمومی

بيوگرافي

نام : مازیار نام خانوادگی : ابراهیمی دستگردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :