هاجر ترکان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هاجر نام خانوادگی : ترکان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :