گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : شاهدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : bshahedi@yahoo.com
ایمیل : bshahedi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مباحث نظري و تاريخ درمعماري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری (مباحث نظري و تاريخ درمعماري)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مالايا (UM)- مالزي سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماري با رويکرد طراحي شهري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هیوستون - آمريکا سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هیوستون - آمريکا سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : طراحي صنعتي (ماشين آلات)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه جنوبي تگزاس - آمریکا سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کرسی آزاد اندیشی با موضوع: نیازهای ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران
ارائه دهنده : معاونت فرهنگی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: کرسی آزاد اندیشی با موضوع: وحدت حوزه و دانشگاه
ارائه دهنده : معاونت فرهنگی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: کرسی آزاد اندیشی با موضوع: آینده پژوهی در حوزه فرهنگ
ارائه دهنده : معاونت فرهنگی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: روش شناسی تحقیقات کیفی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 17 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه دوره چگونگی استخراج اطلاعات از متون علمی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه دوره روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه آزمون کارگاه طراحی آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: گواهینامه دوره مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : برگذاری کارگاه های آموزشی مقاله نويسي، پروپوزال نویسی
محل دوره : : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرنـد. تاریخ دوره : 1394