گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : طغیانی پزوه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :