مهندس دانیال  نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : دانیال نام خانوادگی : نصر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عمران- راه و ترابری
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 90
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : عمران- راه و ترابری
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 95
عنوان پایان نامه :