آزاده ترک زاده
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : آزاده نام خانوادگی : ترک زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :