آتوسا امین زاده گوهری
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پاتولوژی فک ودهان

بيوگرافي

نام : آتوسا نام خانوادگی : امین زاده گوهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :