گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - شيمي

بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : میرمحمد صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :