محمدجواد حاج رسولیها
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : محمدجواد نام خانوادگی : حاج رسولیها
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :