گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : رخساره نام خانوادگی : بادامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rokhsareh.badami@khuisf.ac.ir
ایمیل : rokhsareh.badami@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره:
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : سمینار
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1396 - تاکنون
عنوان دوره : جنبه های روانی اجتماعی فعالیت بدنی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1395 - تاکنون
عنوان دوره : رشد و تکامل حرکتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1395 - تاکنون
عنوان دوره : ابعاد روانی سلامتی بخش فعالیت بدنی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1392 - تاکنون
عنوان دوره : فعالیت بدنی برای افراد خاص
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1395 - تاکنون
عنوان دوره : سمینار در روانشناسی ورزشی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1393 - تاکنون
عنوان دوره : سمینار رشد حرکتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1393 - تاکنون
عنوان دوره : سمینار در یادگیری حرکتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1393 - تاکنون
عنوان دوره : روان شناسی فعالیت ورزشی و تمرین
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1393 - تاکنون
عنوان دوره : اکتساب مهارتهای حرکتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1392 - تاکنون