گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدعلیرضا نام خانوادگی : زارعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.r.zareei@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
دکتري تخصصي مهندسي عمران -سازه دانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم و تحقيقات تهران-