گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : حمید نام خانوادگی : دوازده امامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.12emami@khuisf.ac.ir
ایمیل : h.12emami@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت و يرنامه ريزي فرهنگي مديريت منابع انساني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی مالک اشتر سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی مالک اشتر سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت و یرنامه ریزی فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدیریت منابع انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت و یرنامه ریزی فرهنگی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :