گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اندودانتیکس
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : زارع جهرمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.zare@khuisf.ac.ir
ایمیل : hiva1348maryam@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اندودنتیکس
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : مقایسه هیستولوژیک دو ماده mta و کلسیم هیدورکساید در آپکسوژنز یز دندان های کانین گربه