گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق

  • برای مشاهده نمرات نهایی میکرو به قسمت دانلود فایل مراجعه فرمایید مهلت اعتراض حداکثر تا روز دوشنبه 6/15
اطلاعيه ها و اعلانات

:: برای مشاهده نمرات نهایی میکرو به قسمت دانلود فایل مراجعه فرمایید مهلت اعتراض حداکثر تا روز دوشنبه 6/15

(1395-06-13)