گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

اطلاعيه ها و اعلانات