گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برترسيزدهمين جشنواره پژوهشي سال 1396دانشگاه هاي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : جشنواره پژوهشي استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/09/20


:: انتخاب دو پايان نامه هاي برتر

مرجع اهداء کننده : "نخستين جشنواره پايان نامه هاي برتر سال ويژه خيام"
مقام :
تاریخ : 1397/03/27


:: پژوهشگر نمونه سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : جشنوار پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1395/10/15


:: پژوهشگر برتر سال 1388دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : سومين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي 1389
مقام :
تاریخ : 1389/09/14


:: پژوهشگر برتر سال 1390دانشگاه هاي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : جشنواره پژوهشي استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1390/11/06


:: پژوهشگر برتر سال 1396دانشگاه هاي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : جشنواره پژوهشي استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/10/051