گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پزوهشگر برتر منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1386/08/011