دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشجوي برگزيده دکترا

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ملي مالزي
مقام :
تاریخ : 1392/10/11


:: دانشجوي ممتاز دکترا

مرجع اهداء کننده : دانشکده مديريت دانشگاه ملي مالزي
مقام :
تاریخ : 2009/07/10


:: دانشجوي نمونه کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : انجمن اسلامي ايرانيان
مقام :
تاریخ : 1385/05/111