گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حوزوي-کفایتین
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر موفق علوم ومعارف قرآن کريم

مرجع اهداء کننده : همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


1394

1