گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: A- استاد ممتاز دانشگاه با کسب رتبه آموزشي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان)
مقام : رئیس دانشگاه
تاریخ : 1391/02/15


:: کسب عنوان پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1395/02/12


لوح تقدير شماره: 1310-5-14-04

1