گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر گروه انگليسي

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/08/151