گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
تقديرنامه ها و افتخارات

:: کتاب برتر تحت عنوان روانشناسي اجتماعي سازماني

مرجع اهداء کننده : دبير همايش
مقام :
تاریخ : 1394/01/01


همايش ملي جايزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامي «ابن سينا»
:: کتاب برتر

مرجع اهداء کننده : همايش ملي جايزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامي «ابن سينا»
مقام :
تاریخ : 1394/01/011