گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1391/10/19


:: چهارمين جشنواره پژوهش و نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1390/09/18


:: هفتمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1390/08/061