گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: رتبه سوم ليگ ربات¬هاي امداد واقعي

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1394/02/01


مسابقات بين¬المللي رباتيک و هوش مصنوعي اميرکبير
:: رتبه سوم طرح کسب و کار تدويني با عنوان شرکت بهروش پرداز سپاهان

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1394/02/01


:: رتبه اول ليگ ربات هاي انسان نما

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1393/02/01


ليگ ربات هاي انسان نما
:: رتبه اول ليگ ربات هاي انسان نما

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1393/02/01


ليگ ربات هاي انسان نما
:: رتبه برتر ليگ ربات هاي انسان نما

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1392/02/01


ليگ ربات هاي انسان نما

1