گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: • استاد برگزيده آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1395/02/011