گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: A draught force estimator for disc harrow using the laws of classical soil mechanics

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Biosystems Engineering
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 171
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 52
صفحه پایان : 62
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: A power estimator for an integrated active-passive tillage machine using the laws of classical mechanics

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Soil & Tillage Research
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 171
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 8
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: توسعه ماشین حساب مقاومت و توان کششی گاوآهن قلمی بر مبنای برخی از قوانین مکانیکی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مهندسی بیو سیستم ایران
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 47
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 325
صفحه پایان : 326
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان احمدی -
:: طراحی، ساخت و ارزیابی دینامومتر کششی بی سیم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه ماشین های کشاورزی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 547
صفحه پایان : 556
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان احمدی -
:: طراحی و ارزیابی عملکرد مدل تعلیق نیمه فعال کابین تراکتور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه ماشین های کشاورزی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 172
صفحه پایان : 183
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان احمدی -
:: A torque calculator for rotary tiller using the laws of classical mechanics

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Soil & Tillage Research
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 165
ضریب تاثیر مجله : 3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله :
صفحه شروع : 137
صفحه پایان : 143
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Development and assessment of a draft force calculator for disk plow using the laws of classical mechanics

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Soil & Tillage Research
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 163
ضریب تاثیر مجله : 3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله :
صفحه شروع : 32
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Development and evaluation of a draft force calculator for moldboard plow using the laws of classical mechanics

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Soil & Tillage Research
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 161
ضریب تاثیر مجله : 3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله :
صفحه شروع : 129
صفحه پایان : 134
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: طراحی و ارزیابی عملکرد مدل تعلیق نیمه فعال کابین تراکتور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه ماشین های کشاورزی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 172
صفحه پایان : 183
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان احمدی -
:: Effects of soil moisture content and tractor wheeling intensity on traffic- induced soil compaction

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Central European Agriculture
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 489
صفحه پایان : 502
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Iman Ahmadi - Hossein Ghaur -
:: Design and construction of load cell of a three point hitch dynamometer for tractor John Deere 3140

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohsen Beigi - Mohammad Ali Ghazavi - Iman Ahmadi -
:: Development and evaluation of full-vehicle vibration model of MF 285 tractor

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Research in Agricultural Engineering
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 60
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Iman Ahmadi -
:: Effect of transition of mounted chisel plow from operation to transport on longitudinal stability of tractor (Part I- Modeling)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Agriculturae Conspectus Scientificus
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 78
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 343
صفحه پایان : 351
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Iman Ahmadi -
:: Silage-corn harvesting machinery traffic effects on soil bulk density and water permealility

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Research in Agricultural Engineering
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 59
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 136
صفحه پایان : 140
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : I. Ahmadi - H. Ghaur -
:: Development of a tractor dynamic stability index calculator utilizing some tractor specifications

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Turkish Journal of Agriculture and forestry
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 37
صفحه شروع : 203
صفحه پایان : 211
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Iman Ahmadi -

1