گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • توجه: -امکان تصویب پرپوزال بدون حضور استاد ناظر، استاد راهنما و اساتید داور ممکن نخواهد بود. - تنها کسانی که موضوع یا پرپوزال خود را تا پانزدهم هر ماه ارسال نموده اند می توانند پس از تماس با مدیر گروه و هماهنگی های لازم در شورا حضور یابند. به جهت تنظیم زمان جلسه با تعداد متقاضیان، بررسی موضوع و پرپوزال متقاضیانی که پس از تاریخ یاد شده موضوع یا پرپوزال خود را ارسال نموده اند ممکن نخواهد بود.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی شورای تخصصی گروه حقوق عمومی 20/6/1397 ساعت ده صبح در اتاق سمینار دانشکده تشکیل می گردد.متقاضیان تصویب موضوع و پرپوزال راس ساعت حضور یابند. متقاضیان موضوع سه نسخه فرم پیشنهاد عنوان همراه داشته باشند. متقاضیان تصویب پرپوزال لازم است: 1. متن پرپوزال را قبل از ارسال به تایید استاد راهنما برسانند. 2.نام اساتید داور داخل و خارج گروه را از مدیر گروه استعلام نمایند. 3.با پژوهش دانشکده جهت حضور استاد ناظر هماهنگی انجام پذیرد. 4.با استاد راهنما و اساتید داور جهت حضور هماهنگی انجام پذیرد. 5.پرپوزال را برای اساتید داور داخل و خارج گروه ارسال نمایند. 6.نتیجه را به مدیر گروه حتما اعلام نمایند. 7.پس از کسب اطلاع از پژوهش دانشکده نسبت به اخذ گواهی ایران داک و گواهی اصالت سنجی اقدام و در جلسه شورا ارایه نمایند. 8. چهار نسخه از فرم تصویب پرپوزال همراه داشته باشید.
  • قابل توجه دانشجویان دکتری حقوق عمومی متقاضی آزمون جامع: مواد درسی آزمون جامع دانشجویان دکتری حقوق عمومی تیرماه 1397 عبارتند از دروس تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،نظارت بر اعمال حکومت،حقوق اقتصادی عمومی،حقوق بشر
  • دانشجویان دکتری حقوق عمومی که متقاضی تصویب پرپوزال و یا موضوع می باشند می بایست1. تاییدیه ایران داک و تاییدیه اصالت سنجی را از دانشگاه دریافت نمایند و در جلسه شورای تخصصی ارایه نمایند. 2. تا پانزدهم هر ماه پرپوزال و یا موضوع را به ایمیل های ذیل ارسال نمایند. . اقای دکتر توسلی tavassoli2000@hotmail.com .اقای دکتر شاهی Rasashahi@gmail.com و دکتر احمدی فقط و فقط به ادرس sms_ahmadi@yahoo.com توجه فرمایید به نشانی Gmail اینجانب ارسال ننمایید . در غیر این صورت امکان حضور در جلسه را به جهت عدم انجام اقدامات قبل از جلسه نخواهید داشت .3. تاریخ تشکیل جلسه شورای تخصصی گروه در هرماه در اواسط همان ماه در همین سایت اعلام خواهد شد.از آنجا زمان جلسه شورا بر اساس تقاضاهای رسیده و وقت اعضا تنظیم می گردد ، تقاضاهایی که پس از پانزدهم ارسال می گردد در شورای آن ماه قابل بررسی نمی باشد.4. ضمنا لازم است متقاضیان چهار نسخه از موضوع یا پرپوزال خود همراه داشته باشند.
مقالات

نوع مقاله :
:: pathological analysis of the charter of citizenship rights in iran in judicial rights term with a focus on human dignity

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Political and Law
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه پیرامن - سیدمحمدصادق احمدی - مسعود راعی -
:: An Analysis of The Rule of Human Dignity in the Iranian Citizen Rights Charter

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Political and Law
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه پیرامن - سیدمحمدصادق احمدی - مسعود راعی -
:: حقوق شهروندی در حکومت اسلامی(بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 87
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالله باقری - سیدمحمدصادق احمدی - غلامحسین ممسعود -
:: کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق( نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : دوفصلنامه حقوق تطبیقی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 111
صفحه شروع : 141
صفحه پایان : 162
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد شمعی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 163
صفحه پایان : 185
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس عباسی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 39
صفحه شروع : 81
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عصمت زکی زاده - منوچهر توسلی - سیدمحمدصادق احمدی -
:: چالش های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 37
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 77
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمدصادق احمدی - محمدشریف شاهی - محمد شمعی -
:: صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش حقوق عمومی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی اکبر گرجی ازندریانی - سیدمحمدصادق احمدی - آرین قاسمی -
:: مقررات حاکم بر منابع آبهای زیرزمینی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش آب ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید ناصرالدین بدیسار - سید محمد صادق احمدی -
:: کارکردحق مدارانه اخلاق زیستی در نظریه همساز دموکراسی غیر انتخابی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : اخلاق زیستی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر گرجی ازندریانی - سید محمد صادق احمدی - آرین قاسمی -
:: کرامت زدایی از انسان و اسنانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یا کوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نامه مفید -حقوق تطبیقی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد صادق احمدی - محمد شمعی -
:: حق بر آب در نظام بین المللی حقوق بشر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دوفصلنامه حقوق محیط زیست
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 38
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد صادق احمدی - سید ناصرالدین بدیسا -
:: تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت بر اساس دو رابطه حق -ادعا و حق - آزادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 47
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 707
صفحه پایان : 723
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد صادق احمدی -
:: نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات منابع آب ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 110
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید ناصرالدین بدیسار - سید محمد صادق احمدی - مسعود راعی -
:: نظارت پیشگیرانه دولت: تقابل امنیت و آزادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه راهبرد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 79
صفحه شروع : 29
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد صادق احمدی - محمد شمعی -
:: بررسی صلاحیت های کمیسیون آب های زیرزمینی در حقوق آب ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات حقوق انرژی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 213
صفحه پایان : 228
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید ناصرالدین بدیسار - سید محمد صادق احمدی -
:: بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 52
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد صادق احمدی - علی رضا ناصری - مرتضی قاسم آبادی -
:: نظام آلودگی منابع آب در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات منابع آب ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 110
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمدصادق احمدی - سیدناصرالدین بدیسار -
:: بررسی صلاحیت های کمیسیون آب های زیر زمینی در حقوق آب ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات حقوق انرژی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 213
صفحه پایان : 228
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمدصادق احمدی - سیدناصرالدین بدیسار -
:: حق بر آب در نظام بین المللی حقوق بشر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : حقوق محیط زیست
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 38
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمدصادق احمدی - سیدناصرالدین بدیسار -
:: تحلیلی بر حق نظارت همگانی بر قدرت بر اساس دو رابطه حق -ادعا و حق-آزادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 47
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 707
صفحه پایان : 723
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات منابع آب ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-2347
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 110
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید ناصرالدین بدیسار - سیدمحمدصادق احمدی - مسعود راعی -
:: بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 52
صفحه شروع : 153
صفحه پایان : 177
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علیرضا ناصری - مرتضی قاسم آبادی - -
:: نظارت پیشگیرانه دولت تقابل امنیت و ازادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : راهبرد
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1028-3102
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 79
صفحه شروع : 29
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد شمعی - -
:: The supervision over leadership in Iran

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 225
صفحه پایان : 236
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Seyed Mohammad Sadigh Ahmadi - Seyed Edalatoddin Hosseini -

1 2