گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

مقالات

نوع مقاله :
:: تاثیر ترکیب خاک معدنی توف با بسترهای آلی مرسوم بر برخی ویژگیهای رشدی و گلدهی آلسترومریا گلدانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : نشریه علوم باغبانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4730
دوره (جلد) : 32
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 345
صفحه پایان : 357
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جیران قنبری زاده - داود نادری - احمد رضا گل پرور -
:: Identification of the essential oils composition from four ecotypes of Mentha longifolia (L.) Huds. growing wild in Isfahan

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : J. BioSci. Biotechnol
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 117
صفحه پایان : 121
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Reza Abedi - Ahmad Reza Golparvar - Amin Hadipanah -
:: Antibacterial, Antifungal Properties and Chemical Composition of Essential Oils of Satureja hortensis L. and Satureja khuzestanica Jamzad

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Herbal Drugs
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 243
صفحه پایان : 249
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : A.R. Golparvar - M.M. Gheisari - A. Hadipanah - M.Khorrami -
:: Diversity in chemical composition and yield of essential oil from two Mentha species

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Genetika
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 48
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 1101
صفحه پایان : 1110
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : A.R. Golparvar - A. Hadipanah -
:: Relationship of morphological traits and yield components with seed and protein in Iranian bread wheat cultivars

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Research on Crops
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 216
صفحه پایان : 218
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmad Reza Golparvar - M.M. Gheisari - A.Hadipanah - D. Naderi -
:: Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of Salvia officinalis and Salvia virgata Jacq

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Herbal Drugs
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 78
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ahmad Reza Golparvar - Amin Hadipanah - Mohammad mehdi Gheisari - Davod Naderi - Shima Rahmaniyan - Mojtaba Khorrami -

1