مولود نورانی
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: مدلسازي پديدههاي درگير در رسيدن پنير سفيد توليدشده به روش فراپالايش پس از نمكپاشي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مهندسي بيوسيستم ايران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 45
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مولود نورانی - ناصر همدمی - علی نصیرپور -
:: Preparation and evaluation of a stable nanoalumina-paraffin composite: Melting rate investigation using image analysis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dispersion Science and Technology
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 39
ضریب تاثیر مجله : 1.48
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 1385
صفحه پایان : 1393
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M Nourani - N Hamdami - J Keramat -
:: Preparation of a stable nanocomposite phase change material (NCPCM) using sodium stearoyl lactylate (SSL) as the surfactant and evaluation of its stability using image analysis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Renewable Energy
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 5.44
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 93
صفحه شروع : 404
صفحه پایان : 411
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M Nourani - N Hamdami - J Keramat - A Moheb - M Shahedi -
:: Thermal behavior of paraffin-nano-Al2O3 stabilized by sodium stearoyl lactylate as a stable phase change material with high thermal conductivity

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Renewable energy
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 5.44
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 88
صفحه شروع : 474
صفحه پایان : 482
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M Nourani - N Hamdami - J Keramat - A Moheb - M Shahedi -

1