گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تعلیق مفهوم شناخت برای زمینه سازی یک متدولوژی جدید

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای معرفت شناختی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2383-2347
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 18
صفحه شروع : 119
صفحه پایان : 139
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مرجوعی - بهرام شاهدی - مرضیه پیراوی ونک - مریم قاسم یسیچانی -
:: معماری، به مثابه ذهنِ بسیط

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه باغ نظر
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : DOI: 10.22
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 64
صفحه شروع : 29
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مرجوعی - بهرام شاهدی - مرضیه پیراوی ونک - مریم قاسم یسیچانی -
:: Architecture as Extensive Mind

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Bagh- e Nazar
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : DOI: 10.22
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 64
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Marjouei - Bahram Shahedi - Marzieh Piravi Vanak - Mariam Ghasemi Sichani -
:: Study of Effective Factors in the Design of Zero Energy Buildings in Arid Climate (Case of Isfahan City)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Ukrainian Journal of Ecology
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2520-2138
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 211
صفحه پایان : 221
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Negar Aminoroayaei - Bahram Shahedi -

Authors: Negar Aminoroayaei, Bahram Shahedi Title: Study of Effective Factors in the Design of Zero Energy Buildings in Arid Climate (Case of Isfahan City) Journal: Ukrainian Journal of Ecology, Vol. 8, No. 1, PP. 211-221, January 2018, DOI NO: 10.15421/2018_205.
:: New Era Gathering Mathematics & Architecture

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Turkish Online Journal of Design Art & Communication
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2146-5193
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1368
صفحه پایان : 1376
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Saeedeh Dehghani Najhvani - Bahram Shahedi -

Authors: Saeedeh Dehghani Najhvani, Bahram Shahedi Title: New Era Gathering Mathematics & Architecture. Journal: Turkish Online Journal of Design Art & Communication, PP. 1368-1376, August 2016, ISSN: 2146-5193, Print ISSN: 2454-4671, DOI NO: 10.7456/1060 AGSE/021, TOJDAC Publications.
:: Implementation of Malay Traditional Design Values in Contemporary Malay Houses.

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of research in Social Sciences & Humanities
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2454-4671
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 168
صفحه پایان : 185
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Elham Hosseini - Gurupiah Mursib - Raja Nafida - Bahram Shahedi -

Authors: Elham Hosseini, Gurupiah Mursib, Raja Nafida, Bahram Shahedi Title: Implementation of Malay Traditional Design Values in Contemporary Malay Houses. Journal: International Journal of research in Social Sciences & Humanities,Vol. 6, No. 2, PP. 168-185, June 2016, E-ISSN: 2249-4642 Print ISSN: 2454-4671, IRA Publications.
:: ارائه راهکارهای ایجاد ایمنی از دیدگاه عابران پیاده (بررسی تطبیقی پیاده رو در مرکز خرید زیتون ـ هایپر مارکت کیش در جنوب ایران و بافت تاریخی چهارباغ عباسی اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی ـ تخصصی ـ پژوهشی توسعه پایدار شهری
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 65
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فیروزه قرآنی - بهـرام شاهـدی - مرضیه طباییان -

نویسندگان: سمیـرا خاکی، بهـرام شاهـدی ، مرضیـه طباییـان .عنوان: ارزیابی عوامل موثر بر سرزندگی خیابان (بررسی تطبیقی خیابان سالامیس شهر فاماگـوستا در قبرس شمالی و چهار باغ بالا شهر اصفهان) مجلـه: فصلنامه علمی ـ تخصصی ـ پژوهشی توسعه پایدار شهری، پیش شماره سوم، تابستان 1394
:: ارزیابی عوامل موثر بر سرزندگی خیابان (بررسی تطبیقی خیابان سالامیس شهر فاماگـوستا در قبرس شمالی و چهار باغ بالا شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی ـ تخصصی ـ پژوهشی توسعه پایدار شهری
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 39
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیـرا خاکی - بهـرام شاهـدی - مرضیه طباییان -

نویسندگان: سمیـرا خاکی، بهـرام شاهـدی ، مرضیـه طباییـان عنوان: ارزیابی عوامل موثر بر سرزندگی خیابان (بررسی تطبیقی خیابان سالامیس شهر فاماگـوستا در قبرس شمالی و چهار باغ بالا شهر اصفهان) مجلـه: فصلنامه علمی ـ تخصصی ـ پژوهشی توسعه پایدار شهری، پیش شماره سوم، تابستان 1394.
:: Role of Architectural Historical Precedent in Aesthetic Design of Contemporary Architecture: Safavid Architecture

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Built Environment Journal
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1675-5022
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Bahram Shahedi - Nila Keumala - Naziaty Mohd Yaacob -

Authors: Bahram Shahedi, Nila Keumala, Naziaty Mohd Yaacob. Title: Role of Architectural Historical Precedent in Aesthetic Design of Contemporary Architecture: Safavid Architecture. Journal: Built Environment Journal, Vol. 10, No. 2, PP. 47-64, July 2013, ISSN: 1675-5022, Faculty of Architecture, Planning and Surveying, University Teknologi MARA
:: Users’ Perceptions of Aesthetic Design Approach on Safavid Architecture, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Design and Built Environment
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1823-4208
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 22
صفحه پایان : 32
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Bahram Shahedi - Nila Keumala - Naziaty Mohd Yaacob -

Authors: Bahram Shahedi, Nila Keumala, Naziaty Mohd Yaacob Title: Users’ Perceptions of Aesthetic Design Approach on Safavid Architecture, Iran Journal: Journal of Design and Built Environment, Vol.10, June 2012, E-ISSN: 2232-1500 Print ISSN: 1823-4208

1