گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم سياسي-امنيت ملي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: حبس های کمتر از نود یک روز در نظام کیفری ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 52
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود مالمیر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه حبس های کمتر از نود و یک روز در نظام کیفری ایران
:: مفهوم مالکیت مشاع در تحقق جرائم علیه اموال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات فقه حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن پور بافرانی - کامران محمود یان اصفهانی - محمود مالمیر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه مفهوم مالکیت مشاع در تحقق جرائم علیه اموال
:: حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 257
صفحه پایان : 269
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود مالمیر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران
:: حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی در خارج از کشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانشنامه حقوق و سیاست
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 127
صفحه پایان : 142
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود مالمیر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی در خارج از کشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی
:: نقد بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانشنامه حقوق و سیاست
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود مالمیر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

1