گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بسیج چهار حرف چهار نشانه در معرفت (مقاله فرهنگی با زمینه اجتماعی است)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1375
سال ارائه مقاله (میلادی) : 1996
نام مجله به زبان اصلی : فرهنگ اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 34
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی -
:: طوطي و بازرگان {نغمه های عرفانی} (مقاله فرهنگی با زمینه عرفانی- اخلاقی است)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : راه موفقيت
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : مقاله کوتاه
شماره بین المللی-ISSN : 2008-3297
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی -
:: لاک پشتي که هوس پرواز کرده است. «مقتبس از کليله و دمنه» (مقاله فرهنگی با زمینه عرفانی- اخلاقی است)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : راه موفقیت
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : مقاله کوتاه
شماره بین المللی-ISSN : 2008-3297
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی -
:: محنت قرب {بر اساس داستانی از هفت اورنگ - جامی} (مقاله فرهنگی با زمینه عرفانی- اخلاقی است)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : راه موفقيت
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : مقاله کوتاه
شماره بین المللی-ISSN : 2008-3297
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی -
:: CHILDREN EDUCATION ACCORDING TO ISLAM

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : SAUSSUREA
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0373-2525
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - Hamid Motaghi -
:: RIGHT TO ENVIRONMENT IN IMAMIEH JURISPRUDENCE

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Social Behavior and Personality an international journa
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0301-2212
دوره (جلد) : 43
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 343
صفحه پایان : 350
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Iran Soleymani - Masoud Raei - Sayyed Hossain vaezi -
:: Legal and ethical hudud1on the relationship of men and women in Islam

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : INSIGHT-US JOURNAL
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1548-4041
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 8
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Samira Matlabi - Sayyed Hossain Vaezi -
:: The Need for Inserting Mysical Topics into Educational Discussions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : INSIGHT-US JOURNAL
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1548-4041
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Alireza Roostaee - Sayyed Hossain Vaezi -
:: Greed from the Educational Point of View of Islam

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2117-2039
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 147
صفحه پایان : 153
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - Akbar Rahimi-Kelishadi -
:: Provisions of celebrations in Islam from the perspective of Shia and Sunni jurists

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2117-2039
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 393
صفحه پایان : 398
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - Zohreh Heydari -
:: The Source of Gnosticism and Sufism

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : A Journal of Multidisciplinary Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1947-2919
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 340
صفحه پایان : 350
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - Nafiseh Sate - Zohreh Farrokhtabār -
:: Education and Conduct Based on Holy Quran`s Approach

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2117-2034
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 1277
صفحه پایان : 1284
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Azam Rejali - Sayyed Hossain Vaezi -
:: Studying the Responsibility and Authority Limitations of Agent in Islamic Jurisprudence

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2039-21175
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 583
صفحه پایان : 591
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - Mohammad Ali Hossaini -
:: CIRCUMSTANTIAL PREVENTION IN SEXTUAL CORRUPTION BASED ON ISLAMIC VIEWPOINT

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Asian Journal of Social Science
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - Akbar Kashkolli -
:: Self-Scrutiny: Education and Human Welfare

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal Of Advanced Studies In Humanities And Social Science
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-2749
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 63
صفحه پایان : 74
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی - Nafiseh Sate -
:: The Role of Religion in Preventing Chastity-Related Murders

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal Of Advanced Studies In Humanities And Social Science
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-2749
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 75
صفحه پایان : 85
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی - Mohammad Hossain Haghshenas -
:: The Role of Religious Teaching in Growth-Oriented Prevention

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2039-2117
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 508
صفحه پایان : 514
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی - Akbar Kashkolli -
:: Guidance, Consultation, and other Effective Factors in Human Education and Prosperity: Relying on Nahj-al-Balagheh

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Elixir Social Studies
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2229-712x
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 67
صفحه شروع : 21850
صفحه پایان : 21853
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - Ali Akbar Yazdani - Zohreh Farrokhtabar -
:: The Role of Spirituality in Solving the Contemporary Crises of Human Beings:Using Moulavi’s Approach in Mathnavi

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Elixir Social Studies
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2229-712ط
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 67
صفحه شروع : 21209
صفحه پایان : 21213
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Azam Rejali - Sayyed Hossain Vaezi -
:: Truth and the Meaning of Life in Every Moment

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : THE Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 146
صفحه پایان : 152
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Nafiseh Sate - Sayyed Hossain Vaezi -
:: Education and educational methods from Rumi’s point of view in Mathnawi

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Elixir Social Studies
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2229-712x
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 62
صفحه شروع : 17577
صفحه پایان : 17580
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossain Vaezi - شایسته قلسمی -
:: استکمال نفس از نظر ابن عربی و ملاصدرا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1377
سال ارائه مقاله (میلادی) : 1998
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی- پژوهشي دانشگاه اصفهان (علوم انساني)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 18
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی -
:: سر تکالیف خمسه در حکمت متعالیه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی-پژوهشی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 46
صفحه شروع : 105
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی -
:: نقش آموزه های قرآنی بر رفتار شغلی کارکنان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 9813-1735
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 80
صفحه پایان : 87
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود کیوان آرا - سید حسین واعظی - حمیدرضا کریمی -
:: راهنمایی و مشاوره در دیدگاه حضرت علی(ع)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5233
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 15
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسین واعظی - علی اکبر یزدانی -

1 2 3