گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اقتصاد
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 19
صفحه شروع : 84
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم میرفتاح - سعید دایی کریمزاده -
:: نقش اقتصاد دانش¬بنیان در کنترل تورم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مدلسازی اقتصادی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 125
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عطیه گرجی زاده -
:: تحلیل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) از تأثیرات شوک¬های نفتی بر شاخص¬های کلان اقتصادی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 16
صفحه شروع : 75
صفحه پایان : 101
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نادر اخوندی - نغمه هنرور - محمدرضا توکل نیا -
:: تأثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : اقتصاد کشاورزی و توسعه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 84
صفحه شروع : 205
صفحه پایان : 226
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیر توکلی - نغمه هنررور -
:: بررسی تأثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران: با تأکید بر آزادسازی تجاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی¬شدن
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 29
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروغ شعاعی - مریم میرفتاح - محمدرضا توکا نیا -
:: تحلیل نقش مؤلفه¬های آزادسازی اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی کشورهای منا با تأکید بر آزادسازی پولی و مالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشهای پولی-بانکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 2
صفحه پایان : 26
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم میرفتاح - حسن ملااسماعیلی -
:: بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ¬گویی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فناوری اطلاعات ایران- پردازش اطلاعات
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 659
صفحه پایان : 679
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه حاجی پور - حسین مشرف جوادی -
:: اثر نهادها بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب عضو اوپک

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 31
صفحه شروع : 193
صفحه پایان : 215
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن ملا اسماعیلی -
:: بررسي عوامل موثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزي: مورد بانک کشاورزي استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : اقتصاد کشاورزي و توسعه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 82
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابراهیم فولادی - همایون رنجبر -

1