گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تدوین بسته آموزشی پیشگیري از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر رضامندي همسران و طلاق عاطفی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 335
صفحه پایان : 345
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شاهپور احمدي خويي - علی مهداد - نرگس کشتی آرای -
:: مدل ساختاری پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق ادراکات جو خانواده با میانجی گری تفکر خلاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمودزارع جمال آبادي - علی مهداد - غلامرضا منشئي - سيد عليرضا افشاني -
:: الگوی اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر پايه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجــــله علـــوم پزشکی صدرا
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید زارعی - محسن گلپرور - علی مهداد -
:: الگوی ساختاری رابطهی ادراک بیعدالتی با بینزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانهی خشم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 26
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد رضا نجفیان - علی مهداد -
:: کارکردهای مؤلفههای سلامت روانشناختی محیط کار در پیشگیری از ادراک تعارض کار- خانواده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلىامٍ علمی تخصصی طب کار
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 22
صفحه پایان : 30
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - الهام قهرمانی تبریزی -
:: تأثیر سبک رهبری مشارکتی بر ادراک امنیت شغلی کارکنان کارخانه پایدار فولاد آیریک اصفهان: نقش میانجیگرانه سلامت روانشناختی محیط کار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 25
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نازیلا فروهان - علی مهداد -
:: الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب و استرس شغلی با رفتار های انحرافی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : روانشناسی اجتماعی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 46
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 13
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - مایده ملک زاده -
:: حمایت سازمانی و سرمایه روانشناختی به عنوان پیش بین های عملکرد اطباقی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 94
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - ایران مهدیزادگان -
:: پیشبینی تلاش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ابعاد انگیزش شغلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله دست آوردهای روانشناختی (علوم تربيتی و روانشناسی)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 111
صفحه پایان : 126
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه میرزائیان - علی مهداد -
:: تدوین بستٍه آمًوزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات علَوم اجتماعی ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 58
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شاهپوراحمدی خویی - علی مهداد - نرگس کشتی آرای -
:: بررسي رابطه بين ادراكات جو خانواده و عملكرد تحصيلي با ميانجي گري اهداف پيشرفت)مدل ساختاري(

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : دو ماهنامه علمي پژوهشي طلوع بهداشت يزد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 49
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمودزارع جمال آبادي - علی مهداد - غلامرضا منشئي - سيد عليرضا افشاني -
:: مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و نگرش نسبت به ايمني در میان کارکنان حادثه دیده و ندیده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : سلامت کار ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 56
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا قاسمی - علی مهداد -
:: پیشبینی خودکارآمدي از طریق عزت نفس و حمایت سازمانی ادراك شده )مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 35
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 82
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - زهرا ادیبی - سروش صفاري -
:: الگوي رابطه زنجيرهاي ويژگيهاي شغلي، خشنودي از شغل با رفتارهاي نوآورانه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 28
صفحه شروع : 76
صفحه پایان : 92
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه آراسته صالح كوه - علی مهداد -
:: پیش بینی ادراک تعارض کار- خانواده از طریق تعهد شغلی و جا افتادگی سازمانی در بین زنان پرستار شیفت کار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : زن و فرهنگ
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 33
صفحه شروع : 97
صفحه پایان : 108
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه یراقی اصفهانی - علی مهداد -
:: طراحی بسته آموزشی تنظیم هیجانی مبتنی بر نیازهای افراد در حال ترک مواد مخدر و بررسی اثربخشی آن بر تحریف¬های شناختی و وسوسه مصرف مواد مخدر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های کاربردی روانشناختی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 186
صفحه پایان : 199
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد همتی - علی مهداد - اصغر آقایی جشوقانی -
:: تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر موفقیت شغلی و خشنودی شغلی این بیماران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلـنامه مـشاوره شغـلی و سـازمـانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 37
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید زارعی - علی مهداد - محسن گل پرور -
:: نقش میانجیگرانۀ سرمایۀ روانشناختی در تأثیر رهبری قابل اعتماد بر خشنودی از شغل و خشنودی از زندگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : روانشناسی مثبت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 79
صفحه پایان : 92
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - فهیمه طحانیان -
:: نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی بین رهبری اصیل، خشنودی از شغل، ادراک ناامنی شغلی و میل به ترک شغل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسی اجتماعی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 49
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 59
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - نسیم صمیمی -
:: رابطه رهبري اخلاقی با عملکرد انطباقی: نقش میانجیگرانه انگیزش درونی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 38
صفحه پایان : 44
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه همتی - علی مهداد -
:: Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship of Authentic Leadership and Work Engagement

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Psychology
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 156
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Mehdad - Maryamalsadat Sajadi -
:: تأثیر ادراک پایبندی به قرارداد روانشناختی بر عملکرد شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی: نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0.34
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 18
صفحه پایان : 25
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیر همت پناه - علی مهداد - زهرا فارسی -
:: تأثیر رهبری تحولآفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای نوآورانه در کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان: نقش میانجیگرانه اشتیاق شغلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0.34
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینا آقاجانی - علی مهداد -
:: کارکردهاي کیفیت زندگی کاري براي بهره وري کارکنان (مطالعه موردي بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت بهره وري
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 125
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علي مهداد - معصومه زري بافان - ايران مهدي زادگان -
:: نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خود کارآمدی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های کاربردی روانشناختی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 181
صفحه پایان : 195
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - زهرا ادیبی - منظر عزتی -

1 2