گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
:: The Life Experiences of the Patients Suffering from AIDS Living in Isfahan (Iran) in 2011

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : international Journal of Tropical Medicine
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1816-3319
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 49
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیدا ساسانی - سید علی ناجی - حیدر علی عابدی -
:: The Health-Related Quality Of Life in Patients with Goiter

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Life Science Journal
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0024-3205
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 3.44
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 1778
صفحه پایان : 1782
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیدا ساسانی - اردشیر افراسیابی فر - آذر رحیمی - شایسته صالحی -
:: تجربه زیسته بیماران مبتلا به ایدز از انگ اجتماعی (مطالعه‌ای پدیدارشناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1606-7487
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 487
صفحه پایان : 495
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیدا ساسانی - سید علی ناجی - حیدر علی عابدی -
:: تجارب مراقبتی خانواده های سالمندان آلزایمری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله بالینی پرستاری و مامایی شهرکرد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-6884
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 48
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیدا ساسانی - غلامحسین عبدیزدان - نجمه شفیعی - حیدر علی عابدی - محمد رضا نجفی -
:: Psychic and psychological experiences of AIDS patients: A phenomenological study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2322-4207
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 9
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیدا ساسانی - سید علی ناجی - حیدر علی عابدی -
:: Effects of Matricaria Chamomilla on the Severity of Nausea and Vomit-ing Due to Chemotherapy

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : SCIENTIFIC JOURNAL OF HAMADAN NURSING & MIDWIFERY FACULTY (NASIM-DANESH)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2800-2008
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 140
صفحه پایان : 146
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیدا ساسانی - سید علی ناجی - مهدی مولوی وردننجانی - فاطمه برهان -
:: Iranian womens expenice of spousal abuse

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Procedia-Social and Behavioral Sciences
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1877-0428
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.4
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 185
صفحه شروع : 208
صفحه پایان : 213
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ل - مهران تهر خوانی - سید علی ناجی - شایسته صالحی -
:: Shared Experiences of the Families of Female Patients Suffering from the Manic Phase of Bi-Polar Disorder

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Procedia-Social and Behavioral Sciences
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1877-0428
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.4
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 185
صفحه شروع : 333
صفحه پایان : 338
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیدا ساسانی - مهران تهر خوانی - سید علی ناجی -

1