گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاد

مقالات

نوع مقاله :
:: Effects of Nano- Fertilization on Growth and Yield of Bean (Phaseolus vulgaris L.) Under Water Deficit Conditions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Current Nanoscience
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1573-4137
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 165
صفحه پایان : 176
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : A. Aghajani - A. Soleymani -
:: The impact of barley residue management and tillage on forage maize

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Romanian Agricultural Research
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1222-4227
دوره (جلد) : 33
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 33
صفحه شروع : 210
صفحه پایان : 215
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Soleymani - Mohamad hesam Shahrajabian - Mehdi Khoshkharam -
:: بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیکی موثر بر رشد ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش خشکی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تنش های محیطی در علوم زراعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: مدل شبیه سازی مراحل نمو دو رقم گلرنگ (Cathamus tinctorius L) بهاره با استفاده از درجه حرارت و طول روز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم گیاهان زراعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: بررسی شاخص های فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقم های مختلف جو تحت تاثیر تاریخ کاشت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم گیاهان زراعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه کمالی - محمد رضا خواجه پور - علی سلیمانی -
:: اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر جذب نور در کانوپی و شاخص های رشد ارقام کلزا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های به زراعی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهه طاهری - علی سلیمانی -
:: ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از شاخص های مفاومت به خشکی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 31
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از مدل ET-HS

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تنش های محیطی در علوم زراعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقارم مختلف گندم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه پژوهش های زراعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 14
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریده صمدیان - علی سلیمانی -
:: تاثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر بذر دو توده رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : یافته های نوین کشاورزی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: اثر تراکم گیاهی بر جذب نور در کانوپی و شاخص های رشد ارقام آفتابگردان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 28
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: Determination of the benefits of different berseem clover cultivars and nitrogen fertilizer in forage corn intercropping sysytem

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Research on Crop Echophysiology
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-4105
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 84
صفحه پایان : 89
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Soleymani -
:: Effect of plant populations on content of nitrogen phosphorrous potassium and oil yield of different rapseed cultivar

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Journal os researh in Agricultural science
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8884
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 153
صفحه پایان : 156
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Neda Kamali - Ali Soleymani -
:: ُSeed germination of medicinal plant fennel as affected by different priming techniques

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Applied Biochemistry and Biotechnology
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0273-2289
دوره (جلد) : 180
ضریب تاثیر مجله : 1735
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 26
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amirreza Tahaei - Ali Soleymani - Majid Shams -
:: اثر منگنز بر عملکرد اجزاد عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های زراعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-1472
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 109
متوسط ضریب تاثیر رشته : 72
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 649
صفحه پایان : 657
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسن میرطالبی - آرش کریمی - علی سلیمانی - مهران هودجی -
:: تاثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر بذر دو توده رازیانه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : یافته های نوین کشاورزی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8353
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 199
صفحه پایان : 211
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: اثر تراکم گیاهی بر جذب نور در کانوپی و شاخص های رشد ارقام آفتابگردان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-403x
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 76
متوسط ضریب تاثیر رشته : 72
شماره مجله : 28
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 123
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی -
:: بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های زراعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-1472
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 109
متوسط ضریب تاثیر رشته : 71
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریده صمدیان - علی سلیمانی -
:: بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-5958
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 21
متوسط ضریب تاثیر رشته : 41
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 60
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسن میرطالبی - سید ماشاتلله حسینی - محمد رضا خواجه پور - علی سلیمانی -
:: تاثیر تراکم بوته آرایش کاشت و کاربرد مقادیر فسفر بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی در منطقه فریدن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : یافته های نوین کشاورزی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8353
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حجت تورجی زاده - محمد رضا نادری - علی سلیمانی - احمد رضا گل پرور -
:: اثر سولفات روی بر عملکرد اجزای عملکرد و میزان روی و پروتئین دانه سه رقم گندم پاییزه در منطقه اقلید فارس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های حفاظت آب و خاک
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-2069
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 67
متوسط ضریب تاثیر رشته : 39
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 185
صفحه پایان : 199
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید حسن میرطالبی - سید ماشاالله حسینی - محمد رضا خواجه پور - علی سلیمانی -
:: ارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندر قند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه خشک اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله چغندر قند
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-0670
دوره (جلد) : 27
ضریب تاثیر مجله : 40
متوسط ضریب تاثیر رشته : 41
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 169
صفحه پایان : 183
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی - پیام نجفی - مهرداد دهنوی - محمد حسام شاهرجبیان -
:: بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن ارقام کلزای بهاره

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4757
دوره (جلد) : 253
ضریب تاثیر مجله : 139
متوسط ضریب تاثیر رشته : 41
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 426
صفحه پایان : 435
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی سلیمانی - مسلم مرادی -

1