گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

  • به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول نیمسال دوم یعنی از تاریخ 12/11/9۸ دایرمی باشد و حضوردانشجویان الزامی است
مقالات

نوع مقاله :
:: Explanation of Infidelity among Married Women in Tehran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Applied Behavioral Sciences
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 30
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Neda Rahimi - Asghar Aghaei - Khadijeh Abolmaali -
:: The components of a lifestyle based educational package for patients with ulcerative colitis: a Phenomenological Study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : The Journal of Urmia University of Medical Sciences
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 30
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 229
صفحه پایان : 238
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mina Mazaheri, - Asghar Aghaei - Ahmad Abedi, - Hamed Daghaghzadeh - Peyman Adibi -

, ,
:: Effectiveness of Compassion- Acceptance and Commitment Combined Therapy with Cognitive-Behavioral Therapy on Interpersonal Forgiveness in Female Patients with Type II Diabetes

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 194
صفحه پایان : 203
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shahin Khayatan - Asghar Aghaei - Mohammaadreza Abedi - Mohsen Golparvar -
:: ارائه الگوی تحلیلی آسیب شناسی افسردگی با محوریت شفقت به خود برای بیماران افسرده ایرانی: بررسی نظام مند

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیقات علوم رفتاری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 600
صفحه پایان : 608
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیما عندلیب - محمد رضا عابدی - حمید طاهر نشاط دوست - اصغر آقایی -
:: Living with ulcerative colitis in Iran: Discovery of psychological problems

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Research in Medical Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : نامه به سردبیر
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 2
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mina Mazaheri - Asghar Aghaei - Ahmad Abedi - Peyman Adibi -
:: مقایسه ا ثربخشی درمان ذهن آگاهی مثبت محور، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و مهار تهای ارتباطی دانش آموزان دختر افسرده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مددکاری اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه السادات طباطبائی نژاد - محسن گل پرور - اصغرآقایی -
:: مقايسه اثر بخشی مديريت شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذيرش - و تعهد بر بهزيستی روان شناختی در بیماران مولتیپل اسکلروزيس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشکی صدرا
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 74
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سحر منتظری - اصغرآقایی - محسن گل پرور -
:: اثربخشی آموزش مبتنی بر مدیریت استرس با محتواي معنویت درمانی بر شدت درد در زنان مبتلا به فیبرومیالژي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : دین و سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صدیقه خیاطان مصطفوی - اصغرآقایی - محسن گل پرور -
:: اثربخشی آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی - اسلامی بر رضایت از زندگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصل نامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 171
صفحه پایان : 177
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صدیقه خیاطان مصطفوی - اصغرآقایی - محسن گل پرور -
:: Effectiveness of Positive Psychology Training in Improving the Quality of Married Women’s Lives: Spiritual Intelligence as a Moderator

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Psychology
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 206
صفحه پایان : 229
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Nazila Yazdani - Asghar Aghaei -
:: پیش بینی باورهای ماکیاولیستی دانشآموزان ابتدایی بر اساس سبک های فرزندپروری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 43
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا چهرازی اسلامی - مریم قربانی - اصغرآقایی -
:: اثربخشی آموزش مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی - اسلامی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه روان شناسی سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 62
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صدیقه خیاطان مصطفوی - اصغرآقایی - محسن گل پرور -
:: The effectiveness of group application of acceptance and commitment therapy on anxiety, depression, and stress among high school female students

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Int J Educ Psychol Res
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 77
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahnaz Karimi - Asghar Aghaei -
:: تأثیر درمان ذهن آگاهی مثبت محور، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر - پرخاشگری و حالات خلقی دانش آموزان دختر افسرده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : هجل تحمیمبت عل مَ ضفتبضی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 285
صفحه پایان : 298
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه السادات طباطبائی نژاد - محسن گل پرور - اصغرآقایی -
:: مقایسه اثربخشی آموزش تابآوری و تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراکشده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 28
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا توفیقی - اصغرآقایی - محسن گل پرور -
:: شناسایی ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت، ویژهی زنان مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه ی کیفی پدیدار شناختی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجله ديابت و متابوليسم ايران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 242
صفحه پایان : 256
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم حر - اصغرآقایی - احمد عابدی - محسن گل پرور -
:: تأثیر "درمان ذهن آگاهی بخشش محور" و "درمان هیجان مدار" بر بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : نشریه مدیریت ارتقای سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 46
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پریسا آقاگدی - محسن گل پرور - اصغرآقایی -
:: تأثیر درمان ذهن آگاهی بخشش محور و درمان هیجان مدار بر افسردگی و تابآوری زنان آسیب دیده از پیمانشکنی همسر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : سلامت جامعه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 11
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پریسا آقاگدی - محسن گل پرور - اصغرآقایی - فلور خیاطان -
:: اثربخشی مداخله ی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فعالیت بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : گوارش
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 23
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 86
صفحه پایان : 94
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینا مظاهری - اصغرآقایی - احمد عابدی - پیمان ادیبی -
:: اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از زایمان در زنان نخست زا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 56
صفحه پایان : 65
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر آقایی - مریم امین الرعایایی -
:: تاثیر درمان مثب تنگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی - اسلامی بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 121
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا مددی زواره - محسن گل پرور - اصغرآقایی -
:: تأثیر درمان مثبتنگری وجودگرا و درمان مثبتنگر ایرانی-اسلامی بر اضطراب اجتماعی و استرس دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : نشریه روان پرستاری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا مددی زواره - محسن گل پرور - اصغرآقایی -
:: The Relationship between Psychological Wellbeing and Body Image in Pregnant Women

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 167
صفحه پایان : 171
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Fariba Fahami - Maryam Amini-Abchuyeh - Asghar Aghaei -
:: اثربخشی بسته درمان تلفیقی (سبک زندگی سلامت مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی) با درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودمراقبتی و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصل نامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 63
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم حر - اصغرآقایی - احمد عابدی - محسن گل پرور -
:: مطالعه همدلی شناختی در دانش آموزان با پرخاشگری ارتباطی و آشکاره

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه سلامت روان کودک
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 116
صفحه پایان : 124
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید کاجی اصفهانی - مژگان عارفی - اصغر آقایی - مسلم اصلی آزاد - طاهره فرهادی -

1 2 3 4 5 6 7 8