گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
:: Risk factors that predict severe injuries in university rugby sevens players

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Science and Medicine in Sport
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1440-2440
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 3.92
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.5
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 648
صفحه پایان : 652
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Rezvan Mirsafaei Rizi - Simon S. Yeung - Nathan J. Stewart - Ella W. Yeung -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Risk factors that predict severe injuries
:: Effect of a Single Bout Exercise on Mental Health in Young Adults

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Research in Sport Management and Psychology
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5896
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 3.92
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.5
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zohreh Meshkati - Rezvan Mirsafaei Rizi - Rokhsareh Badami -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Effect of a single bout
:: Relationship between organizational culture and organizational learning among employees in physical education organizations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : European Journal of Sports & Exercise Science
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2278-005x
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1.02
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.5
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 12
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Aida Azadi - Maryam Eslami Farsani - Rezvan Mirsafaei Rizi - Shahram Aroufzad -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه organizational culture and learning
:: Relationship between leadership styles and job satisfaction among physical education organization employees

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : European Journal of Sports & Exercise Science
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2278-005x
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1.02
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.5
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 11
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Rezvan Mirsafaei Rizi - Aida Azadi - Maryam Eslami Farsani - Shahram Aroufzad -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه leadership styles and job satisfaction
:: Relationship between knowledge management and organizational learningamong physical education teachers

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : European Journal of Experimental Biology
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2248-9215
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1.95
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.5
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 526
صفحه پایان : 530
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Maryam Eslami Farsan - Rezvan Mirsafaei Rizi - Aida Azadi - Shahram Aroufzad -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه knowledge management and learning

http://www.imedpub.com/articles/relationship-between-knowledge-management-and-organizational-learning-among-physical-education-teachers.php?aid=12071
:: ارتباط بین تغییرات سطح لپتین با بعضی از عوامل خطرزای قلبی-عروقی دختران چاق در اثر تمرین هوازی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در علوم ورزشی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7314
دوره (جلد) : 26
ضریب تاثیر مجله : 0.03
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.5
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 86
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دكتر فرزانه تقيان - دكتر فهيمه اسفرجاني - دكتر رضوان ميرصفايي -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه ارتباط بین تغییرات سطح لپتین

magiran.com/p853434

1