گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر حمایت اجتماعی و خودکارآمدی عمومی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه روان پرستاری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 22
صفحه پایان : 30
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : میلاد برجی - مینو متقی -
:: The Effect of Orange Essence Aromatherapy on

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Biomedical & Pharmacology Journa
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 159
صفحه پایان : 164
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی شریفی - مینو متقی - میلاد برجی - محسن مرادی -
:: A Study of Head Lice Infestation (Pediculosis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : international of community based nurssing
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 196
صفحه پایان : 200
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شایسته صالحی - مریم بان - مینو متقی -
:: بررسی رابطه رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت با ویژگیهاي خانوادگی در دانشآموزان دختر دبیرستانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه،
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 395
صفحه پایان : 403
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینو متقی - منصور افسر - نسرین توکلی -
:: Health Behaviors Among High School Girls

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Int J School Health
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 6
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینو متقی - منصوره افسر -
:: تجارب خانواده از مراقبت بیمار مبتلا به تروما: یک مطالعه کیفی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله بالینی پرستاری و مامایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 90
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرانک اسدی شریف - مینو متقی -

1