گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آسيب شناسي فك ودهان
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: EXPRESSION OF COLLAGEN IV AND MATRIX METALLOPROTEINASE-9 IN AMELOBLASTOMA AND DENTAL GERM

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : IJBPAS
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2277–4998
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 163
صفحه پایان : 178
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : HOMEIRA MARDANI - Nastaran Dinarvand - Gholamreza Jahanshahi - NOSHIN AFSHARMOQADAM -
:: The Effect of ginger herbal spray on reducing xerostomia in patients with type II diabetes

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : AJP
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 308
صفحه پایان : 316
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mardani H, - Ghannadi A, - Rashnavadi B, - Kamali R. -
:: Immunohistochemical Expression of Collagen IV and MMP9 in Odontogenic Cysts and Tumors

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 2351
صفحه پایان : 2359
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Homeyra Mardani - Nastaran Dinarvand - Gholamreza Jahanshahi - Elaheh Sofiyan -
:: بررسی شیوع زبان آتروفیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Health Based Research
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 267
صفحه پایان : 276
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیرا مردانی - رویا هاشمی - مهدی محمدی -
:: تظاهر زنجیره لامینین 5 گاما 2 درکارسینوم سلول سنگفرشی دهان و وروکوس کارسینوما و دیسپلازی مخاط دهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 42
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 247
صفحه پایان : 258
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیرا مردانی - بهاره راشنوادی - نوشین افشارمقدم -

1